راه های اخذ پاسپورت ترکیه از چند طریق می باشد که با توجه به شرایط فردی مشخص می شود که کدام راه مناسب تر می باشد. در ابتدا برای اخذ پاسپورت بایستی اقامت آن را اخذ نموده و سپس اقدام بفرمایید. پاسپورت ترکیه از طریق کار یکی از راه های اخذ پاسپورت ...
اطلاعات بیشتر